کلینیک بازاریابی ساتراپ

2019/07/31

روش های خلاق بخش بندی بازار

روش های خلاق بخش بندی بازار   
2019/07/23

پروژه و مدیریت پروژه بنا بر استاندارد PMI

استاندارد PMI یک استاندارد جمعی از داوطلبانی است که با توافق آنان شکل گرفت و همچنان در حال توسعه می باشد. در سال ۱۹۶۰ در صنعت […]
2019/07/23

بخش بندی بازار جهانی

بخش بندی بازار جهانی 
2019/07/21

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم