برنامه‌ریزی، طرح و اجرا بازاریابی، مدیریت عملیات فروش