تحقیق بازار و طرح توجیه کسب و کار

برنامه‌ریزی، طرح و اجرا بازاریابی، مدیریت عملیات فروش
۱۳۹۸/۰۳/۱۵
بازاریابی، مشاوره و آموزش
۱۳۹۸/۰۳/۱۵