مشاوره کسب و کار و بازاریابی شبکه های اجتماعی

مشاوره کسب و کار و بازاریابی
مشاوره کسب و کار و بازاریابی
2019/01/08
بازاریابی شبکه های اجتماعی کلینیک دندانپزشکی
بازاریابی شبکه های اجتماعی کلینیک دندانپزشکی
2019/01/08
مشاوره کسب و کار و بازاریابی شبکه های اجتماعی

مشاوره کسب و کار و بازاریابی شبکه های اجتماعی

  • تسکبازاریابی شبکه های اجتماعی

دکتر روزبه فاضل ایجاد برند شخصی و ارتباط مستقیم با مخاطبان و بیماران خود.