ورود به بازار ایران ، بازاریابی مدیریت عملیات فروش