رادیو ساتراپ

۱۳۹۸/۰۵/۳۰

شاخص های بخش بندی بازار

شاخص های بخش بندی بازار 
۱۳۹۸/۰۵/۱۷

فرآیند انتخاب بخش های جذاب بازار

فرآیند انتخاب بخش های جذاب بازار 
۱۳۹۸/۰۵/۰۹

روش های خلاق بخش بندی بازار

روش های خلاق بخش بندی بازار   
۱۳۹۸/۰۵/۰۱

بخش بندی بازار جهانی

بخش بندی بازار جهانی 
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم   
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول
۱۳۹۸/۰۴/۰۴

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

روز کارگر گرامی باد

هنر کارگران است که ایران آباد کار بسیار هنـــر را بنیاد همت ای اهل هنــر بار دگر تا شــــود کل وطن خرم وشاد روز کارگر گرامی […]