رادیو ساتراپ

2019/08/21

شاخص های بخش بندی بازار

شاخص های بخش بندی بازار 
2019/08/08

فرآیند انتخاب بخش های جذاب بازار

فرآیند انتخاب بخش های جذاب بازار 
2019/07/31

روش های خلاق بخش بندی بازار

روش های خلاق بخش بندی بازار   
2019/07/23

بخش بندی بازار جهانی

بخش بندی بازار جهانی 
2019/07/21

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم   
2019/07/15

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول
2019/07/04

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار
2019/07/04

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟
2019/07/04

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی
2019/07/04

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول
2019/06/25

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول
2019/05/08

روز کارگر گرامی باد

هنر کارگران است که ایران آباد کار بسیار هنـــر را بنیاد همت ای اهل هنــر بار دگر تا شــــود کل وطن خرم وشاد روز کارگر گرامی […]