آخرین مقاله‌های ما

۱۳۹۸/۰۷/۱۶

بازاریابی حسی: نزدیک به احساسات

حواس نقش اساسی در درک مصرف کننده ایفا می کند و تأثیر قدرتمندی در تصمیم گیری های خرید دارد. بازاریابان از مدتها پیش به دنبال ادغام […]
۱۳۹۸/۰۶/۲۶

سرمایه گذاری خطرپذیر – قسمت دوم

انواع سرمایه گذاری های خطر پذیر سه نوع اصلی سرمایه خطرپذیر عبارتند از تامین مالی اولیه، تامین مالی توسعه و تامین مالی تملک / خرید سهم […]
۱۳۹۸/۰۵/۱۷

سرمایه گذاری خطرپذیر – قسمت اول

سرمایه گذاری خطرپذیر چیست؟ سرمایه گذاری‌ای به صورت  خصوصی یا نهادی است که در مراحل اولیه  شرکت های استارتاپی صورت می گیرد. بنا بر تعریف عنوان شده […]