2014/05/04
مصرف_گرایی

آیا مفهوم مصرف گرایی جزء صفات یک خانواده قرار گرفته است یا نه؟

مایل به مصرف بیش از اندازه و در واقع تبدیل شدن یک فرد به فردی که مداوم در حال پرسه زدن های منجر به خرید باشد باعث می شود که تولید در آن جامعه عقب تر از این گام ها قرار گیرد و در دوئل فی مابین به خط پایان نرسد. این پدیده موقعی خیلی ترسناک می شود که مصرف گرایی معادل خوشبختی باشد و هدف نمایی یک زندگی لذت و خوشی باشد.