آخرین مطالب رادیو ساتراپ

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

بخش بندی بازار جهانی

بخش بندی بازار جهانی 
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم   
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟