آخرین مطالب رادیو ساتراپ

2019/08/21

شاخص های بخش بندی بازار

شاخص های بخش بندی بازار 
2019/08/08

فرآیند انتخاب بخش های جذاب بازار

فرآیند انتخاب بخش های جذاب بازار 
2019/07/31

روش های خلاق بخش بندی بازار

روش های خلاق بخش بندی بازار   
2019/07/23

بخش بندی بازار جهانی

بخش بندی بازار جهانی 
2019/07/21

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم