اقتصادی

2014/05/09
3p-workshop

کارگاه پیاده سازی تاکتیک ۳p در بازاریابی در شرایط اقتصادی کنونی

محصول با قیمت مناسب در زمان و مکان مناسب بهترین ترتیب در انتخال ترکیب بازاریابی معرفی و تبلیغ می باشد و استراتژی تعیین قیمت محصول به استراتژی پخش تاثیر گذار است و در نهایت معرفی و تبلیغات که دسترسی به مخاطبان را مهیا میکند.