انواع تقسیم بندی بازار

2019/05/28

تقسیم بندی بازار – قسمت اول

تقسیم بندی بازار یکی از کارآمدترین ابزارها برای بازاریابان است که بتوانند به بازار مورد نظر خود برسند. این امر شخصی سازی کمپین ها را برای آنها آسان تر […]
2019/06/02

تقسیم بندی بازار – قسمت دوم

انواع تقسیم بندی بازار تقسیم بندی جغرافیایی این نوع تقسیم بندی بازار برای بازاریابان مهم است زیرا افراد متعلق به مناطق مختلف ممکن است نازهای متفاوت […]