نيازهاي مشتري

2019/05/14

الفبای ادبیات بازاریابی – قسمت اول

درك بازار و نيازهاي مشتري اولین گام فعالیت بازاریاب در دنیای واقعی می باشد. در این راستا بايد نياز(need)، خواسته(want) مشتري و بازاري كه در آن […]
2019/05/19

الفبای ادبیات بازاریابی – قسمت دوم

بازارها مفاهيم داد و ستد و ارتباطات ما را به سوي مفهوم بازار سوق مي دهند. بازار را چگونه تعریف می کنید؟ تعاریف مختلفی وجود دارد […]