رادیو ساتراپ

۱۳۹۸/۰۴/۱۳

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار