گروه های مشتریان

2019/06/25

تحلیل مشتریان

دراین بخش اطلاعات مربوط به مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد . عمده ترین این اطلاعات عبارتند از : • گروه های مشتریان • ویژگی های […]