کلینیک بازاریابی ساتراپ

2014/05/09
3p-workshop

کارگاه پیاده سازی تاکتیک ۳p در بازاریابی در شرایط اقتصادی کنونی

محصول با قیمت مناسب در زمان و مکان مناسب بهترین ترتیب در انتخال ترکیب بازاریابی معرفی و تبلیغ می باشد و استراتژی تعیین قیمت محصول به استراتژی پخش تاثیر گذار است و در نهایت معرفی و تبلیغات که دسترسی به مخاطبان را مهیا میکند.
2016/07/06
کتاب طنز و طنزیه

کتاب طنز و طنزینه هدایت

2016/07/06
کتاب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ

کتاب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ

2016/07/06
کتاب حکمت و تمدن

کتاب حکمت تمدنی